RIZIV

In 2016 bespaart de thuisverpleging, conform het beleid van de diverse regeringen. Daarnaast gaat er aandacht naar het bestrijden van het oneigenlijk gebruiken van onze nomenclatuur om misbruik tegen te gaan. Het doelmatig aanwenden van middelen staat eveneens op de agenda. Hierdoor garandeert het Wit-Gele Kruis mee de zorgkwaliteit.

Besparingen & budgetten

Bovenop het niet toekennen van de indexmarge voor de honoraria in 2016, vraagt de federale regering een compensatie van het vermoedelijk overschrijden van het budget in de thuisverpleegkunde. Dit wil zeggen dat er voor de sector thuisverpleging een jaarbudget beschikbaar blijft van € 1 445 913 000. Voor de specifieke kosten voor de diensten voor thuisverpleging blijft dit budget € 25 344 000. In de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen – Verzekeringsinstellingen formuleert men het voorstel van besparingen à rato van € 10,4 miljoen.

Een bijkomend budget kan de thuisverpleging besteden aan het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking bij patiënten met multimorbiditeit. Voor de thuisverpleging voorziet men een rol in het voorgestelde zorgmodel ‘Opvolging van een patiënten met diabetes type 2’ voor diabetespatiënten die nog niet behandeld worden met insuline. De thuisverpleging zal ook zijn aandeel hebben in een nieuw budget voor de paramedische beroepen voor het opstarten van een sociaal statuut voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen.

Binnen de Algemene Raad richt men na een eerste begrotingscontrole een Taskforce op om bijkomende besparingsmaatregelen vast te stellen. De vertegenwoordigers van de thuisverpleging zijn hierbij betrokken. De beslissingen die betrekking hebben op de thuisverpleging zijn

  • project voor complexe wondzorg
  • project voor het opvolgen van zelfmanagement thuis bij nieuwe diabetespatiënten
  • mogelijke afbouw van de palliatieve forfaits
  • billijk plafond op jaarbasis voor het terugbetalen van thuisverpleegkundige verstrekkingen

Deze voorstellen kaderen binnen het actieplan handhaving van de gezondheidszorg 2015 – 2018.

Inlezen eID

Gedurende 2016 onderhandelen de vertegenwoordigers van de thuisverpleging samen met de verzekeringsinstellingen en het RIZIV over de modaliteiten voor het systematisch inlezen van de eID van de patiënt. Normaal zal de thuisverpleging vanaf 1 oktober 2017 starten met het inlezen van de eID. Deze maatregel kadert in een proactief beleid om misbruik te voorkomen.

Projecten

In 2016 lanceert de overheid de oproepen voor de innovatieve pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, thuishospitalisatie en mHealth. In de goedgekeurde pilootprojecten is de thuisverpleging een betrokken partner. De pilootprojecten mHealth kaderen in het plan eGezondheid 2015 – 2018 van de overheid.

Binnen de overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen gaat een nieuwe werkgroep praktijkregistratie van start. Daarnaast buigt ze zich ook over de voorwaarden voor het toekennen van de telematicapremie voor 2017 en 2018. Deze voorwaarden sluiten aan bij het actieplan eGezondheid.

Voor de projecten ‘Alternatieve zorgvormen voor kwetsbare ouderen’ (oproep protocol III) zijn er individuele wijzigingen voor projecten uit de eerste en tweede oproep. Midden 2017 loopt de pilootfase af.

Diabetespas

De papieren diabetespas, bedoeld om patiënten met diabetes multidisciplinair op te volgen, schaft de overheid af. In plaats daarvan komt er een elektronische diabetespas. Daarnaast heronderhandelt en vereenvoudigt men de voorwaarden van het zorgtraject diabetes. Met het vrijgemaakte budget zet men een zorgmodel voor de opvolging van patiënten met diabetes type 2 op.

Zorgkundigen

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) voert in 2016 controlebezoeken uit. Midden 2016 ronden ze de kwalitatieve evaluatie van de integratie van zorgkundigen in de thuisverpleging af. DGEC ziet er nu op toe dat de middelen correct worden gebruikt wanneer zorgkundigen worden ingezet.

Administratieve vereenvoudiging

Tot slot zet men in 2016 verder in op de administratieve vereenvoudiging. De overheid kijkt samen met de vertegenwoordigers van de thuisverpleging om een afschrift van de geleverde zorgen ook elektronisch aan de patiënt te bezorgen.

Budget 2017

Voor de thuisverpleging voorziet men een budget van € 1 513 153 000, waaronder:

  • een indexmassa van € 12 383 000 (+0,83 %) voor de honoraria
  • € 141 000 spilindex in de sociale akkoorden
  • € 1 071 000 voor een project art. 56 in de complexe wondzorg.

Dit wil zeggen dat we op de indexmassa voor de honoraria € 25 063 000 bespaarden. De beschikbare indexmassa voor de honoraria past men toe vanaf 1 januari 2017. Voor de specifieke tegemoetkomingen diensten thuisverpleging voorziet men een budget van € 27 273 000.