Sociaal overleg

Start van een nieuw sociaal akkoord

De sociale partners van de sector gezondheidszorg en de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid & Werk zijn gestart met de onderhandelingen voor een nieuw sociaal akkoord.

Onder het co-voorzitterschap van beide ministers werd een overlegstuurgroep (OSG) opgericht. Dit belangrijk orgaan wordt opgericht om de gemeenschappelijke prioriteiten van de werkgeversorganisaties en de gemeenschappelijk eisenbundel van de vakbonden te onderhandelen. De onderhandelingen starten in 2016 en hebben als doel een akkoord te bereiken voor de zomer van 2017. Voorafgaand stellen de werkgevers dat zij enkel wensen te onderhandelen binnen een duidelijk budgettair kader, met een volledig sluitende financiering.

De werkgevers van alle federale sectoren in de gezondheidszorg, waaronder het Wit-Gele Kruis, hebben volgende prioriteiten opgesteld:

  • functieclassificatie (IF-IC): Garantie op permanente en integrale financiering van de invoering van een nieuw loonhuis binnen een redelijke termijn
  • tweede pensioenpijler: Uitbouw van een volwaardige tweede pensioenpijler voor de sector via het optrekken van de beschikbare middelen van het sectoraal pensioenfonds
  • loopbaanbeleid: Financiële en organisatorische evaluatie van de huidige eindeloopbaanmaatregelen, flexibilisering van de arbeidstijd via de maatregelen voor wendbaar en werkbaar werk

Wendbaar en Werkbaar werk

Onze organisatie wordt geconfronteerd met belangrijke evoluties en uitdagingen. Het Wit-Gele Kruis werkt een kader uit waarbinnen we in de toekomst willen werken. We kiezen voor een stabiele en werkbare omgeving voor onze medewerkers met een arbeidsorganisatie die ons in staat stelt om de inzet van kwaliteitsvolle arbeid in de thuisverpleging mee te laten evolueren in functie van de zorgvraag en tegelijk zorgen voor een betere afstemming tussen arbeid en gezin. De acties van uitvoering van een aantal leidende principes zullen verder uitgewerkt worden in 2017.

Vergadering