Arbeidsorganisatie

Dankzij de inzet van onze medewerkers bieden we kwalitatieve en toegankelijke thuisverpleging. Dat maakt van ons een aantrekkelijke werkgever. Daarnaast vult elke provincie zelf in hoe ze zo snel mogelijk zorg bij mensen thuis aanbieden. Hieronder vind je enkele parameters voor onze organisatie.

6 835 personeelsleden

In 2016 zijn er 6 835 personeelsleden in het Wit-Gele Kruis tewerkgesteld. Dit is een stijging met 2,9 % ten opzichte van vorig jaar. In voltijds equivalenten (VTE's) is de relatieve stijging even groot. Thuisverpleging is voornamelijk een vrouwelijk beroep: het aandeel vrouwelijke personeelsleden bedraagt 94,3 % (6 443 personen). Toch zien we de grootste relatieve stijging bij de mannelijke werknemers: er zijn 8,3 % meer mannen tewerkgesteld dan in 2015, bij de vrouwen gaat het om een stijging met 2,6 %.

  Hoofden Voltijds equivalenten
Totaal aantal personeelsleden 6.835 5.035
Vrouwen 6.443 4.681
Mannen 392 354

Werknemerscategorie

Zoals de vorige jaren is de stijging in het aantal personeelsleden afkomstig door een verhoging van het aantal deeltijdse personeelsleden met 3,9 %. De tewerkstellingsbreuk (= TB) voor deze groep bedraagt 75,8 %. De gemiddelde TB blijft ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor (73,7 %). Voor de groep van verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen komen we tot een gemiddelde TB van 73,8 %, dit cijfer ligt opnieuw iets lager dan vorig jaar (74,7%). Het aantal werknemers van deze groep is wel gestegen met 2,6 % ten opzichte van vorig jaar.

Andere categorieën werknemers nemen ook toe in aantal: bachelors (4,4 %), gegradueerden (1,2 %), diëtisten (6,7 %) … Het zijn vooral de vroedvrouwen die in aantal het meest groeien: 30,8 %. Ook bij het verzorgend hulppersoneel is er een toename tegenover vorig jaar: zowel bij de zorgkundigen (7,4 %) als bij de verzorgenden (3,6 %). Deze laatsten staan voor het overgrote deel in voor de dienst Gezinszorg.

Uitgebreide cijfers vind je hier terug

Bijzondere functies

We merken een belangrijke stijging (18,4 %) op van het aantal werknemers dat deze beroepsbekwaamheden verworven heeft. De grootste toename merken we op voor de referentieverpleegkundigen geriatrie (46,7 %). Ook het aantal personen dat aan studentenbegeleiding doet (peter of meter of stagementor) stijgt gevoelig tot 32,5 %.

Er zijn ook 75 diabeteseducatoren aan de slag. De educatoren verwerven hiervoor een bijzondere beroepsbekwaamheid die erkend is door het RIZIV. Het merendeel van deze groep is verpleegkundige, een minderheid is diëtist. Tegenover vorig jaar neemt hun aantal toe met 2,7 %.

Een aantal bijzondere bekwaamheden verminderen: het aantal referentieverpleegkundigen ethisch zorg verlenen (daling met 32,6 % ten opzichte van 2015) en het aantal referentieverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg / psychiatrie (daling met 23,8 % vergeleken met vorig jaar) zijn enkele voorbeelden.

Uitgebreide cijfers over het vind je hier terug.

Vakantiewerk

Bijna vijfhonderd studenten verpleegkundigen en zorgkundigen zijn aan de slag gegaan. Anders dan de vorige jaren blijft het aantal studenten ongeveer constant (0,6 %). In arbeidsvolume is er een daling van 15 %.

  Hoofden Aantal maanden voltijds
Verpleegkundigen 164 103
Zorgkundigen 310 165
Andere 23 11
Totaal 497 279

(uitgedrukt in voltijdse maanden) 

Vorming

Het Wit-Gele Kruis hecht groot belang aan goed gevormd personeel. Het aantal uren besteed aan interne of externe vorming zit dit jaar opnieuw in de lift en stijgt met 8 % (6,8 % per VTE). De uren zorgspecifieke vorming stijgen met 5,8 % (de uren per VTE stijgen met 2,8 %), de andere vormingsuren zijn gestegen met maar liefst 16,1 % (of 21,3 % per VTE).

  Uren Totaal Uren/VTE
Zorgspecifieke vorming 108.277 21,5
Andere vorming (technologie, administratie, reglementering …) 32.473 6,9
Totaal 140.750 28,4

Wagenpark

Het totaal aantal wagens in gebruik (dienstwagens en privéwagens) neemt in 2016 toe tot 6.380. Dit betekent een stijging van 2,77 % tegenover vorig jaar.

In het Wit-Gele Kruis van Antwerpen zet de evolutie naar de leasingformule zich verder, wat zich vertaalt in een groter aandeel leasingvoertuigen (909 in totaal). Anders dan voorgaande jaren is er een lichte stijging van het aantal privéwagens.

Bij de dienstwagens zien we een lichte daling van het aantal dieselvoertuigen: 60,6 % tegenover 63,8 % in 2015.

Absolute en relatieve verdeling van aantal wagens (2016)

  Aankoop Leasing Privé Totaal
Aantal
wagens
5284 909 187 6380
% 82,80 % 14,20 % 2,90 % 100 %

Cijfermatige evolutie van wagenpark 2015-2016

  2016 2015 Evolutie
Afgelegde weg (km) 80 941 081,88 77 058 701,00 + 5,00 %
Totale kostprijs brandstof (€) 5 634 937,64 552 368,53 + 1,50 %
Totaal verbruik (l) 5 074 893,03 4 742 966,48 + 7,00 % 
Gemiddelde prijs (€/l) 1,11 1,17 - 5,00 %
Brandstofkosten/km (€/km) 0,07 0,07 /
Gemiddeld verbruik (L/100 km) 6,27 6,16 + 1,80 %
Gemiddelde CO2-uitstoot/km (g/km) 107,48 107,51 - 0,10 %
Totale CO2-uitstoot (g) 8 699 961 127,00 8 284 723 314,77 + 5,00 %